Chuỗi

Ước mơ về việc ở trong một nhà tù nhỏ hoặc địa phương có thể phản ánh kỷ luật hoặc hậu quả. Ngăn chặn hoặc hạn chế. Bạn có thể cảm thấy bị buộc phải làm một cái gì đó hoặc từ bỏ một cái gì đó.