Xe

Để hiểu rõ hơn giấc mơ này, cũng đọc những giải thích xe tải.