Cắm trại

Nếu bạn sống trong một trailer trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy dự đoán về tinh thần miễn phí của bạn. Có lẽ bạn là người không sống và lối sống phổ biến và có những quy tắc trong khi sống nó. Sự độc lập mà bạn đã làm cho bạn hạnh phúc. Các cắm trại trong những giấc mơ cũng có thể đề nghị bạn bắt đầu làm một cái gì đó mới thay vì tạm trú tại một thời điểm. Các trì trệ bạn đang ở sẽ không mang lại những kết quả mà bạn đang nhắm đến.