Wagon

Nếu bạn nhìn thấy một toa xe trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy những khó khăn bạn sẽ phải đi qua. Giấc mơ cũng có thể hiển thị hàng hóa nó mang với chính nó như là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.