Hang, Algar

Mơ về các lỗ lớn trên mặt đất có thông điệp bí mật cho bạn. Nếu ai đó–sau đó cho họ. Vì vậy, hãy bắt đầu. Ước mơ nhìn thấy chính mình hoặc một người nào khác trong một cũng có nghĩa là cảm giác vô vọng về một số tình huống hoặc hoàn cảnh. Cũng xem xét các cụm từ quen thuộc của đang được trong cesspool. Mơ ước của một hố không đáy cho thấy rằng bạn không thể phục hồi từ một thiết lập trở lại hoặc vượt qua một vấn đề.