Ống khói

Giấc mơ về ống khói tượng trưng cho việc thiếu mối quan tâm cho hành vi tiêu cực như ảnh hưởng là về những người khác. Không chăm sóc về những hậu quả của hành vi xấu hoặc ý định bệnh. Một đống khói cũng có thể là đại diện của một thiếu hối hận cho gánh nặng bạn đang liên tục đặt trên người khác.