Eo

Nếu bạn ước mơ của eo lớn hơn bình thường, sau đó nó cho thấy cuộc sống ấm cúng. Nếu thắt lưng là nhỏ bất thường, sau đó nó chỉ ra rằng những thiệt hại của một số thiết kế hoặc các đối tượng. Các eo nhỏ cũng có thể có một ý nghĩa tích cực, chẳng hạn như tài sản và may mắn trong tất cả các vấn đề kinh doanh và ghi chú cá nhân là tốt.