Lame

Mơ ước rằng bạn hoặc ai đó là lame có nghĩa là thất bại trong việc thực hiện hy vọng và mong muốn của bạn và thất vọng nhiều hơn nữa. Hãy tự hỏi những người hoặc những gì đang nắm giữ bạn trở lại. Bạn có thể đã mất niềm tin của bạn.