Các khoản tín dụng cuối

Ước mơ nhìn thấy các khoản tín dụng cuối cùng của một bộ phim tượng trưng cho nhận thức rằng một tình huống hoặc loại kinh nghiệm của bạn đang có là hơn vĩnh viễn. Thay đổi là khi bạn và bạn có thể cảm thấy rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì về nó.