Hỏa táng

Ước mơ về hỏa táng của một cơ thể chết tượng trưng cho tình huống cuộc sống mà bạn muốn nhanh chóng xóa bất kỳ dấu hiệu của sự thất bại hoặc mất mát. Không muốn cho phép thất bại hoặc mất mát để kéo ra hoặc trì hoãn khó chịu. Ngoài ra, hỏa táng có thể phản ánh một mong muốn để nhanh chóng và sạch làm giảm tác động của một mất mát hay thất bại. Không muốn một mất mát hoặc thất bại để gây ra nhiều vấn đề hơn cần.