Cube

Các khối trong một giấc mơ đại diện cho các yếu tố của sự thịnh vượng và vật chất của cuộc sống của bạn và vai trò của nó chơi trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ cũng có thể hiển thị quan điểm rất cứng nhắc của bạn trên một số vấn đề.