Phi tiêu

Những ước mơ về ném phi tiêu tượng trưng cho nỗ lực của bạn để được viên mãn hoặc nhấn một cái gì đó nhiều hơn người khác. Không muốn bất cứ ai khác để chứng minh mình trước khi bạn làm. Một thời điểm cạnh tranh trong cuộc sống của bạn, nơi mất không phải là một lựa chọn. Nó cũng có thể là đại diện của nỗ lực của bạn để thực hành, là hoàn hảo cho một cái gì đó hoặc một cái gì đó tôi không nhận được tất cả các thời gian.