Từ chức

Mơ ước rằng bạn từ chức từ bất kỳ vị trí nào cho thấy những thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Bạn cảm thấy rằng bạn không còn có thể tiếp tục vào cùng một khóa học và phải thực hiện thay đổi mạnh mẽ.