Sa mạc

Nếu bạn đang chạy trong sa mạc trong giấc mơ của bạn, điều này có nghĩa là độc lập của bạn. Bạn cảm thấy tự do và không cương trong cuộc sống của bạn. Bạn biết không có bất kỳ hạn chế trong cuộc sống của bạn, không ai sẽ ngăn chặn bạn nếu bạn quyết định hành động như thế này.