Ước mơ về cách gõ tượng trưng cho cảm xúc của bạn về articulating hoàn hảo. Hoàn toàn truyền đạt ý tưởng hoặc thông tin cho ai đó. Nhận thức rằng giao tiếp là phải 100% chính xác. Mong muốn xuất hiện đánh bóng, chuyên nghiệp, thông minh hoặc đáng tin cậy. Tiêu cực, gõ có thể đại diện cho lo lắng về việc làm cho một sai lầm hoặc quá nhiều của một mối quan tâm về xuất hiện hoàn hảo cho những người khác. Lo lắng về những gì người khác nghĩ. Nhiều mối quan tâm về việc là hoàn hảo mà bạn bỏ qua các yếu tố khác.