Airship

Những ước mơ về một khí giới tượng trưng cho việc thực hiện rất chậm của kế hoạch. Nó có thể phản ánh tích cực, mất thời gian của bạn để suy nghĩ về một cái gì đó bạn đang tham gia với hoặc kiên nhẫn sâu. Ông điểm đến thoải mái với inaction, hoặc không có lo lắng lớn để thực hiện một di chuyển hoặc đối phó với một cái gì đó. Bạn đang ngồi trên một vấn đề và cân nhắc các tùy chọn của bạn. Tiêu cực, một airship có thể phản ánh những thành tựu của các mục đích đang dùng đau đớn để hoàn thành.