Đĩa

Những ước mơ về một kỷ lục tượng trưng cho các tình huống trong cuộc sống của bạn, nơi bạn hoặc những người khác được hưởng lưu ý rằng là một không ngừng chiến thắng tất cả các thời gian. Tình huống mà bạn hoặc những người khác cảm thấy bạn sẽ không bao giờ không có một thời gian vui vẻ. Tiêu cực, một hồ sơ có thể đại diện cho hiển thị cho những người khác mà bạn sẽ không bao giờ ngừng là một chiến thắng. Nó cũng có thể là các đại diện của sơ suất của trách nhiệm vì có vui vẻ có vẻ quá tốt để nghỉ ngơi.