Seaweed

Khi bạn mơ của tảo, sau đó một giấc mơ như vậy chỉ ra những cuộc đấu tranh bạn sẽ phải đối mặt trong một số phần của cuộc sống của bạn.