Bôm

Nếu thuyền là trên trong khi mơ ước bị mờ, sau đó nó cho thấy sự độc lập của nó. Bạn là người không thích được giúp đỡ bởi những người khác. Nó luôn là tốt nhất khi bạn đang làm những việc trên của riêng bạn.