Dịch

Mơ ước về một bệnh dịch gây ra mối quan tâm của các mục tiêu khó chịu.