Thung lũng

Ước mơ về việc nghiên cứu tượng trưng cho mối quan tâm của bạn về việc làm điều gì đó về một vấn đề hoặc vấn đề quan trọng với bạn. Cố gắng tìm giải pháp hoặc nhận thức. Sự hiểu biết tốt hơn về một cái gì đó để đạt được.