Bạch đàn

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một bạch đàn, nó đại diện cho bảo vệ và sự cần phải cảm thấy được bảo vệ.