Mặt

Những ước mơ về việc điều trị trên khuôn mặt tượng trưng cho mong muốn của bạn để được hoàn toàn chắc chắn rằng bạn không xấu hổ bản thân hoặc thiết kế sai sót của bất kỳ loại cho người khác. Bạn có thể được đào tạo về cách thực hiện với những người khác hoặc hành động chuyên nghiệp. Chọn để đưa ra lời khuyên về hành vi xã hội của bạn hoặc thay đổi sai sót cá tính của bạn. Ngoài ra, một điều trị mặt có thể phản ánh cảm xúc tích cực mà bạn có về những thay đổi bạn đang làm cho mình. Tiêu cực, nhận được một điều trị trên khuôn mặt có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang cố gắng khó khăn để thiết kế bản thân quá cho người khác như flawless hoặc chuyên nghiệp.