Thanh con số

Những ước mơ về con số thanh có thể tượng trưng cho các tình huống cuộc sống ty, nơi bạn cảm thấy rằng một cái gì đó không quan trọng ở tất cả. Cảm xúc về một số khu vực của cuộc sống của bạn đang được như vậy stupid rằng nó không quan trọng nhiều ở tất cả. Tích cực, dính người dân có thể phản ánh lần khi bạn đang cười vào chính mình hoặc không dùng chính mình nghiêm túc. Một cái nhìn hài hước của một tình huống hoặc người bạn không dùng nghiêm túc. Tin tưởng rằng một tình huống hoặc vấn đề là pathetically dễ dàng để kích thước lên. Tiêu cực, búp bê trong một giấc mơ có thể phản ánh một cái nhìn quá đơn giản của một tình huống mà không phải là quá dễ dàng. Giảm đến một tình huống hoặc tương tác xã hội với một caricature gần như thảm hại. Giảm tầm quan trọng khác với hài hước. Naively hoặc arrogantly unseat ai đó từ quyền lực hoặc tinh tế. Của. Ngoài ra, mơ ước của các con số thanh có thể phản ánh các tình huống cuộc sống ty, nơi họ đang lắng nghe mình đang được nói chuyện về, nếu như bạn không quan trọng. Cảm giác giảm hoặc được hưởng như là nếu nó là một caricature.