Mỹ

Khi bạn ước mơ của người Mỹ hoặc là bạn đang ở Mỹ, khi bạn đã có một, cho thấy cách tự do và self-hỗ trợ nó là khi nói đến làm những điều bạn muốn làm. Ý nghĩa tương tự được liên kết với những ước mơ đó là bằng cách nào đó liên quan đến Mỹ. Giấc mơ này có nghĩa là bạn có thể thành công trong bất cứ điều gì bạn đi theo. Giấc mơ này cũng có thể là ý nghĩa chính trị của bạn và ý tưởng.