Gelatin

Để hiểu rõ hơn giấc mơ này, cũng đọc những diễn giải của mứt.