Người giám hộ

Khi bạn ước mơ của người giám hộ, sau đó nó cho thấy sự bảo vệ và an ninh bạn nhận được từ những người xung quanh bạn. Có lẽ bạn có bạn bè rất tốt hoặc gia đình những người quan tâm rất nhiều về bạn.