Burger

Để xem hoặc ăn một hamburger được hiểu như là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng nghĩ rằng có lẽ anh ta hoặc cô ấy là thiếu một chút tình cảm, trí tuệ, hoặc thành phần vật lý mà bạn cần phải cảm thấy toàn bộ một lần nữa. Bạn có thể cảm thấy không hài lòng với một số tình huống hoặc mối quan hệ. Nó cũng là biểu tượng của những kinh nghiệm của bạn và làm thế nào bạn cần phải học hỏi từ họ. Nhìn vào bức tranh lớn.