Tội ngộ sát

Khi bạn nhìn thấy ngộ sát trong giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tranh chấp đang đến với bạn và bạn sợ một cái gì đó.