Thuế

Để ước mơ của các loại thuế, nó cho thấy lối sống bạn sống và bao nhiêu bạn phải trả để đáp ứng nhu cầu về thể chất và tình cảm của bạn đó. Nếu bạn không muốn trả thuế trong cuộc sống của bạn, sau đó một giấc mơ như vậy dự đoán về Thái độ của bạn đối với hệ thống bạn tạo ra. Bạn cảm thấy như bạn phải cung cấp cho rất nhiều để đáp ứng nhu cầu khác.