Sưng

Những ước mơ về bị sưng húp tượng trưng cho sự khó chịu của bạn với không nhận thấy một cái gì đó mà bạn thích. Không có gì làm việc theo cách bạn muốn hoặc không cảm thấy tự tin về bản thân bạn. Sống với tiêu cực hoặc không chắc chắn đó là ngoài tầm kiểm soát của bạn. Không có cách nào ra khỏi một tình huống khó chịu.