Ước mơ bị bất tỉnh có thể đại diện cho bất lực của bạn và không có khả năng hoạt động trong một tình huống. Bạn đã không chuẩn bị cho một sự thay đổi hoặc rắc rối. Ngoài ra, bất tỉnh có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn là dốt nát của một số tình huống hoặc những người khác.