Infidelity

Giấc mơ của infidelity, dự đoán về kinh nghiệm tiêu cực với quan trọng khác của bạn. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra apprehension bạn có về mất đi đối tác của bạn rằng anh/cô ấy sẽ phản bội bạn. Rằng bạn đang sợ infidelity là cái gì đó sẽ kết thúc các mối quan hệ bạn đang ở vào lúc này. Mặt khác, giấc mơ cũng có thể chỉ ra mối quan hệ khó chịu đó là vào lúc này. Có lẽ bạn muốn được trong một khác nhau. Để có một giải thích chi tiết hơn về những giấc mơ, xem ý nghĩa của tội tà dâm.