Insanity

Mơ ước rằng bạn hoặc ai đó là điên, đại diện cho rút lui của bạn từ thực tế. Bạn có một thời gian khó nói những gì là đúng và sai.