Intruder

Để có sự tương tác với những kẻ xâm nhập trong giấc mơ, nó có nghĩa là bạn có lo lắng để được xúc phạm. Ngoài ra, suy nghĩ những cảm xúc hoặc ý tưởng chưa biết, suy nghĩ và khái niệm có thể được xâm nhập của bạn an tâm. Mặt khác, có thể có lời giải thích khác nhau, một kẻ xâm nhập có giỏ như là một điềm cho sáng tác hành vi hoặc ham muốn tình dục không mong muốn hoặc sự chú ý. Để được rằng một kẻ xâm nhập, khi bạn đang mơ ước, là ý nghĩa tượng trưng cho cảm xúc của bạn về tội lỗi.