Đảo ngược

Nếu bạn thấy dấu hiệu của không u-turn trong một giấc mơ, nó có nghĩa là bạn đã thực hiện một số quyết định mà không thể được thay đổi, vì không có cách nào trở lại. Nếu bạn đã lấy một spin vào một giấc mơ, sau đó nó cho thấy rằng bạn đang làm cho bút chì quyết liệt trong cuộc sống của bạn. Có lẽ con đường bạn đã chọn trước khi không làm cho bạn hạnh phúc, vì vậy bạn sẵn sàng để bắt đầu tất cả mọi thứ từ đầu.