Latin

Khi bạn đang học tiếng Latinh trong giấc mơ của bạn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy sự khôn ngoan và kiến thức. Có lẽ bạn sẽ vượt qua những khó khăn trong cảm ơn của tư duy thông minh của bạn.