Sư tử

Ước mơ về sư tử tượng trưng cho sự cần kiểm soát hoặc thống trị những người khác. Hoặc cần của riêng bạn để kiểm soát người khác, hoặc chiếu của bạn của những người khác mà bạn cảm thấy muốn kiểm soát bạn. Tích cực, một sư tử có thể đại diện cho lãnh đạo.