Leper

để xem một leper, khi bạn đang mơ ước, đại diện cho việc từ chối chất lượng trong cá tính của bạn. Khía cạnh này của chính nó có thể không tinh khiết hoặc không được chấp nhận bởi cộng đồng.