Thạc sĩ Lễ

Mơ ước và thấy rằng bạn là một giám đốc khán cho thấy rằng bạn đang nắm quyền kiểm soát cuộc sống bận rộn của bạn. Bạn đang cố gắng để tìm ra thứ tự trong cuộc sống của bạn.