Nửa

Khoảng một nửa của một điều, thơ mộng chỉ ra rằng một cái gì đó trong cuộc sống thức dậy của bạn là không đầy đủ hoặc chưa được giải quyết. Nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn chỉ là một phần công nhận cảm xúc của bạn. Bạn hoặc người khác đang hạn chế hoặc hạn chế bạn. Ngoài ra, giấc mơ có thể gợi ý rằng bạn cần phải được mở để thỏa hiệp và tìm ra con đường.