Subway

Để ước mơ rằng bạn đang ở trên tàu điện ngầm, biểu thị rằng bạn đang đạt được mục tiêu của bạn thông qua các phương pháp vô thức. Bạn có thể khám phá các khía cạnh ẩn của chính mình. Ngoài ra, nó cho thấy rằng bạn đang thực hiện một quyết định vội vã.