Minotaur

Những ước mơ về một Minotaur tượng trưng cho một người hoặc tình hình đang được cố tình khủng khiếp. Một tình huống tiêu cực mà bạn cảm thấy là về mục đích. Bạn có thể cảm thấy rằng ai đó đang được hưởng may mắn xấu của họ hoặc may mắn. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng một cái gì đó hoặc ai đó thích để thông báo bạn trong sợ hãi hoặc không.