Cảm ơn bạn

Nếu bạn ước mơ của một ai đó cảm ơn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tình yêu và tình bạn có cho rằng người cụ thể. Mặt khác, giấc mơ có thể phản ánh sự chấp nhận của bạn đối với bạn là ai.