Trả tiền

Nếu bạn ước mơ của giá để trả tiền cho một cái gì đó, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những hậu quả đang dẫn đầu cuộc sống của bạn. Bạn có được những gì bạn xứng đáng.