Nước

Các quốc gia trong những giấc mơ tượng trưng cho trạng thái của tâm, dựa trên khuôn mẫu hoặc tính cách chung của đất nước. Mỗi quốc gia đại diện cho một suy nghĩ cụ thể. Xem quốc gia cho một biểu tượng sâu hơn.