Pastor

Nếu bạn ước mơ của các mục sư, sau đó ông đại diện cho các đặc tính hỗ trợ của tính cách của mình. Giấc mơ cũng cho thấy nổi, quy định và hướng dẫn.