Cửa hàng lưu trữ

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một tập tin nội các, nó có thể chỉ ra rằng bạn cần phải giữ cho sự thật và thông tin của bạn thẳng. Các tập tin nội các cũng có thể đại diện cho những kỷ niệm không cần thiết hoặc các chi tiết bạn giữ được lưu trữ trong tâm trí của bạn và cần phải phục hồi theo thời gian. Nếu bạn đã mơ ước rằng các tập tin ngăn kéo buồng riêng rộng mở, biểu thị mở của bạn đối với quan điểm khác, ý kiến, đề nghị và phê phán. Nếu bạn đang mơ rằng tập tin bị khóa, nó chỉ ra rằng có một cái gì đó bạn không muốn tiết lộ cho người khác. Ngoài ra, nó có thể cho thấy rằng bạn đang bị hẹp-minded.