Pentagon

Những giấc mơ về một Pentagon tượng trưng cho những người hoặc tình huống mà thách thức tất cả các kỳ vọng. Rất khó khăn hoặc rất khác nhau. Lưu ý rằng một tình huống có vẻ như có liên quan với thay đổi tất cả các thời gian. Cái gì bạn không biết phải làm gì. Một sự thay đổi mà không có ý nghĩa. Để thấy mình đi xuống một hành lang hình Lầu năm góc tượng trưng cho một con đường trong cuộc sống hoặc thời kỳ chuyển tiếp mà bạn không hiểu ở tất cả. Không phải vì một cái gì đó đang xảy ra hoặc những gì bạn nên làm gì về nó.