Parakeet Úc hoặc parakeet thường

Giấc mơ mà bạn thấy con vẹt đại diện cho sự tự do. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng chech ý nghĩa của parakeets.